شنبه ، 3 آبان ، 1399

حالت های تنظیم نوربان 2000
   وضعیت کلید تنظیم نوربان 2000 در 6 حالت اصلی ثابت :


   
در شکل های زیر قسمت برجسته کلید به رنگ تیره مشخص شده است.

حالت های تنظیم ثابت نوربان 2000


وضعیت کلید تنظیم نوزبان 2000 در 6 حالت اصلی متناوب :

   در شکل های زیر قسمت برجسته کلید به رنگ تیره مشخص شده است.


حالت های تنظیم متناوب نوربان 2000
 وضعیت کلید تنظیم نوربان 2000 در 20 حالت فرعی متناوب :

   در شکل های زیر قسمت برجسته کلید به رنگ تیره مشخص شده است.

تنظیم نوربان 2000