جمعه ، 29 دي ، 1396

حالت های تنظیم نوربان 2000




   وضعیت کلید تنظیم نوربان 2000 در 6 حالت اصلی ثابت :



حالت های تنظیم ثابت نوربان 2000






وضعیت کلید تنظیم نوزبان 2000 در 6 حالت اصلی متناوب :


حالت های تنظیم متناوب نوربان 2000




 وضعیت کلید تنظیم نوربان 2000 در 20 حالت فرعی متناوب :


تنظیم نوربان 2000