021-44225458
info@givcompany.com

محصولات ضد انفجار پایا

پروژکتور هوشمند ضد انفجار پایا :
کاربرد پروژکتورهای ضد انفجار پایا برای مناطق ZONE1 و ZONE2 بوده و کد حفاظت آن EX e mb IIC T5 می باشد. در توان های مختلف با ولتاژهای ورودی AC و DC متفاوت تولید می شود......


|   ادامه مطلب   |
 

پروژکتور ضد انفجار پایا
 


بالاست ضد انفجار پایا :
کاربرد بالاست ضد انفجار پایا برای مناطق ZONE1 و ZONE2 بوده و کد حفاظت آن EX e mb IIC T5 می باشد. با توان های مختلف در دو نوع تک لامپ و دو لامپ تولید می شود.....
 

|   ادامه مطلب   |
 

بالاست ضد انفجار پایا